Regulamin serwisu internetowego www.PerfectOne.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.PerfectOne.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.PerfectOne.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.PerfectOne.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Serwis stanowi przestrzeń do zapoznania się przez Usługobiorców z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa Usługodawcy oraz świadczonych przez nie usługach. Na stronie Serwisu oraz pod domeną biznes.blog dostępny jest także dla Usługobiorców, blog firmowy zawierający informacje z zakresu IT oraz aspektów biznesowych.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 6. 5.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  5.2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  5.3. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.PerfectOne.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 2. CZAT – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między Usługobiorcą, a Usługodawcą.

 3. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim usług.

 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (tj. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 6. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.PerfectOne.pl

 7. USŁUGODAWCA – Perfect One Software Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942024, NIP: 6182191396, REGON: 520764953, adres do doręczeń: Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz, adres poczty elektronicznej (e-mail): .

 8. USŁUGOBIORCA – Przedsiębiorca korzystający z dostępnej w Serwisie Usługi Elektronicznej.

 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 2. 1.1. Formularz Kontaktowy,
  1.2. Czat,
  1.3. Newsletter.

 3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 3. 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 5. 3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 5
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 2. 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

§ 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.PerfectOne.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Perfect One Software Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942024, NIP: 6182191396, REGON: 520764953, adres do doręczeń: Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.PerfectOne.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.PerfectOne.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.PerfectOne.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.PerfectOne.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim.
  3. Usługodawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw osób trzecich.
  4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
  5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu.
  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
 
  1. a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  1. b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

  1. d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  1. e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
   1. f) za niemożność zalogowania się w
   1. systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.

 4. Wszelkie spory między Serwisem, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Gdyby nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

To perfekcyjny moment na wiadomość

Sukcesu nie warto odkładać na później.
Napisz, czego potrzebujesz i zobacz, jaką ofertę Ci przedstawimy!


Dziękujemy za wiadomość i Twój czas.
Odpowiemy Ci jak najszybciej, do usłyszenia!

Dziękujemy za wiadomość i Twój czas.
Odpowiemy Ci jak najszybciej, do usłyszenia!
chevron-up-circle